מכרזים

לחץ כאן להורדת מסמכי המכרז

 בס"ד

 

 

 

הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ

במקווה מוצקין - רמלה

 

(מכרז מס' 1/2018)

 

 

 

 

המועצה הדתית רמלה (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הגשת הצעות מכרז לביצוע עבודות שיפוץ במקווה מוצקין רמלה בהתאם לתנאי המכרז ומסמכיו.

 

מציע אשר יעמוד בכל התנאים המוקדמים המפורטים במסמכי המכרז רשאי להגיש הצעה למכרז.

 

מובהר בזאת כי התנאים המוקדמים המחייבים הם התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה, רחוב אליהו גולומב 25, רמלה .

 

סיור קבלנים יתקיים ביום 12 פברוואר, 2018 בשעה 10:00. נפגשים רחוב מוצקין 10 ברמלה .

 

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

 

מציע אשר לא ישתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על הסף.

 

את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים במזכירות המועצה הדתית וזאת

עד ליום 26, פברוואר,  2018 בשעה 14:00.

 

המועצה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

 

המועצה רשאית, בכל עת, בהודעה שתפורסם, לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.

 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במסמכי המכרז גוברות האחרונות.

 

 

 

 __________________

                 המועצה הדתית רמלה

חיפוש נפטרים

שם פרטי
שם משפחה
בית עלמין

הודעות המועצה הדתית

שירותים און ליין

מידע שימושי

לרשימת בתי כנסת לחץ כאן 
לרשימת מקומות כשרים לחץ כאן לאתר gov.il לחץ כאן
למאגר מוהלים ארצית לחץ כאן
מידע יהדות ברמלה לחץ כאן 
 

קישורים שימושיים

לאתר הרשות  המקומית לחץ כאן
 
לאתר המשרד לשרותי דת לחץ כאן 
 
לאתר ישיבת בית אל לחץ כאן
 
לאתר הגרעין התורני ברמלה לחץ כאן
 
לזכויות דמי קבורה לחץ כאן
 
לאתר הרבנות הראשית לישראל לחץ כאן
טלרום פתרונות סליקה ותשלומים באינטרנט