מכרזים

 

 

בס"ד

 

הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מקווה וילנא נשים
בעיר רמלה

(מכרז מס' 09/16)

 

המועצה הדתית רמלה (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הגשת הצעות במכרז לביצוע עבודות שיפוץ מקווה וילנא הכוללות בין היתר פירוק ו/או ריצוף ו/או הדבקה על גבי ריצוף קיים, החלפת מתקנים, צביעה והכל בהתאם לכתב הכמויות כמופיע במסכי המכרז מסמכי המכרז.

מציע אשר יעמוד בכל התנאים המוקדמים המפורטים במסמכי המכרז רשאי להגיש הצעה למכרז.

בין יתר התנאים, נדרש כי למציע יהא אישור רישום בפנקס הקבלנים מתאים לסיווג 100 ג-1.

או סיווג קבלן רשום בענף השיפוצים 131/1 ובהיקף המתאים לסכום עליו הגיש את הצעתו לביצוע העבודה.

מובהר בזאת כי התנאים המוקדמים המחייבים הם התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי  המכרז, לרבות הוראות למשתתפיו ניתן לרכוש במשרדי המועצה הדתית ברח' גולומב 25 רמלה בשעות העבודה הרגילות תמורת סך של  500 ₪. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים ביום ב', ד' טבת התשע"ז, (02/01/2017) בשעה 10:00, נקודת המפגש במקווה וילנא ברחוב וילנא 10 רמלה.

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

מציע אשר לא ישתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על הסף.

את ההצעה יש להגיש ידנית ולהניחה בתיבת המכרזים במזכירות המועצה הדתית ברח' גולומב 25, רמלה וזאת עד ליום ה', כ"א טבת התשע"ז 19/01/2017 בשעה: 14:00.

 
המועצה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

המועצה רשאית, בכל עת, בהודעה שתפורסם, לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במסמכי המכרז גוברות האחרונות.

 

      _______________
                המועצה הדתית רמלה

 בס"ד


דרוש  : מנהל / ת מדור כשרות – מועצה דתית רמלה

 

אחוז משרה: 50%     


לתיאור התפקיד ולפרטים נוספים לחץ כאן

 

        דרישות סף:

 

01)         השכלה:

         השכלה אקדמית (תואר ראשון) או בעל סמיכה לרבנות "יורה יורה" באישור  

         הרבנות הראשית לישראל.

 

02)       ניסיון:

        ניסיון בתחום הכשרות.

         ידע מוקדם בתחום הכשרות.

         ניסיון ניהולי במערכות דומות.

 

03)  מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

 

04)  כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. 

תאריך אחרון להגשת מועמדות : 21/12/16

טפסים להגשת הבקשה אפשר להשיג במשרדי המועצה אצל אילנה אקוקה

בטלפון: 08-9225360 או במייל:  ramle3@zahav.net.il

חיפוש נפטרים

שם פרטי
שם משפחה
בית עלמין

הודעות המועצה הדתית

שירותים און ליין

מידע שימושי

לרשימת בתי כנסת לחץ כאן 
לרשימת מקומות כשרים לחץ כאן לאתר gov.il לחץ כאן
למאגר מוהלים ארצית לחץ כאן
מידע יהדות ברמלה לחץ כאן 
 

קישורים שימושיים

לאתר הרשות  המקומית לחץ כאן
 
לאתר המשרד לשרותי דת לחץ כאן 
 
לאתר ישיבת בית אל לחץ כאן
 
לאתר הגרעין התורני ברמלה לחץ כאן
 
לזכויות דמי קבורה לחץ כאן
 
לאתר הרבנות הראשית לישראל לחץ כאן
טלרום פתרונות סליקה ותשלומים באינטרנט